Seaniarsmaí

Coimeádtar bailiúcháin, cartlanna agus taispeántais rannóg na Seaniarsmaí Éireannacha in Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht. Tá naonúr foirne sa rannóg seo, Coimeádaí, seisear Coimeádaithe Cúnta, Cúntóir Teicniúil Sinsearach agus Oifigeach Cléireachais.

Bailiúchán Seandálaíochta na hÉireann

Tá an bailiúchán seandálaíochta ina príomhstór do dhéantáin ársa Éireannacha agus ina fhoinse riachtanach do thaighdeoirí maidir le forbairt shibhialtacht na hÉireann ó réanna réamhstairiúla go dtí deireadh na Meánaoiseanna agus ina dhiaidh. Síneann an tréimhse arna clúdach ag na taispeántais ón ré Mhéisiliteach go dtí deireadh na tréimhse meánaoisí, cuimsíonn sé taiscí a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu ar nós Cailís Ardach, Dealg na Teamhrach agus Taisce Dhoire na bhFlann.

Tá na bailiúcháin seandálaíochta bunaithe ar na croíbhailiúcháin a thiomsaigh Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath agus Acadamh Ríoga na hÉireann san 18ú haois déanach agus sa 19ú haois, agus cuireadh go mór leo le céad bliain anuas. Tá breis agus dhá mhilliún réad iontu anois. Is bailiúchán suntasach é ó thaobh méide, éagsúlachta agus cáilíochta de agus tá cáil idirnáisiúnta ar thrí chuid de. Is iad sin na bailiúcháin óir réamhstaire; miotalóireacht eaglasta agus ornáidí pearsanta ón meánaois luath; agus cluichreán ó Bhaile Átha Cliath i ré na Lochlannach.

Soláthraíonn an reachtaíocht creat oibríochta d’obair Rannóg na Seaniarsmaí Éireannacha agus tá sí ina ráiteas ar bheartas poiblí ina leith chomh maith. Is maoin de chuid an Stáit iad aon réada seandálaíochta a fhaightear in Éirinn agus leanann an príomhbhailiúchán ag fás go tapa, mar thoradh ar thochailtí seandálaíochta mórscála den chuid is mó.

Tá gach réad seandálaíochta a fhaightear agus nach bhfuil aon úinéir aitheanta aige ina mhaoin ag an Stát agus tá sé de dhualgas ar an duine a fhaigheann é an méid a fuair siad a thuairisciú le hArd-Mhúsaem na hÉireann (nó le Músaem Contae Ainmnithe). *Íoctar Luaíochtaí Faighteoirí maidir le fionnachtana. Ní mór ceadúnas a bheith agat chun réada seandálaíochta a lorg le brathadóirí miotail nó chun iad a thochailt. Déanann seandálaithe an Mhúsaeim tochailt agus obair allamuigh seandálaíochta go rialta chun faisnéis chomhthéacsúil a fháil faoi fhionnachtana nua arna dtuairisciú ag baill den phobal.

Bailiúcháin eachtracha

Bainistíonn Rannóg na Seaniarsmaí Éireannacha bailiúcháin mhóra de réada Eitneagrafaíochta, Clasaiceacha agus Éigipteacha chomh maith le bailiúchán beag de sheaniarsmaí Eorpacha.

Bailiúcháin Seandálaíochta Eorpacha

Tá bailiúchán réasúnta beag de sheaniarsmaí Eorpacha agus Briotanacha ag Rannóg na Seaniarsmaí Éireannacha, a fuarthas ar mhaithe le comparáid a dhéanamh den chuid is mó.

Clasaiceach agus Éigipteach

I measc na réad atá ag Rannóg na Seaniarsmaí Éireannacha tá bailiúcháin bheaga d’ábhar Clasaiceach agus Éigipteach ón Meánmhuir ársa. Tá bailiúchán beag, ach ilghnéitheach, agus ionadaíoch de thart ar 1,000 seaniarsma Rómhánach, a chlúdaíonn na tréimhsí go léir agus na codanna go léir den impireacht. Tá thart ar 600 réad sa bhailiúchán Gréagach, vásaí go príomha, agus tá thart ar 400 seaniarsma ón gCipir, réada ceirmeacha agus gloine den chuid is mó ó thochailtí i reiligí. Is ábhar tochailte go príomha atá sa bhailiúchán Éigipteach chomh maith, ina bhfuil thart ar 3,000 réad.

Bailiúcháin Eitneagrafaíochta

Dátaíonn bailiúcháin eitneagrafaíochta Rannóg na Seaniarsmaí Éireannacha ón tréimhse idir 1760 agus 1914 agus léiríonn siad raon cultúr. Léiríonn na bailiúcháin seo taiscéaladh Éireannach ar an domhan ón 18ú haois go dtí an lá atá inniu ann, chomh maith lena ról laistigh d’Impireacht na Breataine. Tá ábhar ann ón bPolainéis, ón Meilinéis, ón Micrinéis, ó Mheiriceá Thuaidh agus Theas, ón Afraic Thiar agus Theas agus ón Áise Theas agus Thoir.

* Is iad seo a leanas na Músaeim Contae ainmnithe: Músaem Chontae Lú, Dún Dealgan; Músaem Chontae Cheatharlach, Ceatharlach; Taiscí Phort Láirge, Port Láirge; Músaem Poiblí Chorcaí, Corcaigh; Músaem Chontae Chiarraí, Trá Lí; Músaem Chontae an Chláir, Inis, Músaem Luimnigh, Luimneach; Músaem Thiobraid Árann Theas, Cluain Meala; Músaem Chontae Dhún na nGall, Leitir Ceanainn; Músaem Chontae an Chabháin, Baile Shéamais Dhuibh; Músaem Chontae Mhuineacháin, Muineachán. 

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo