Stair an Dúlra

Bhí athfhorbairt fhoirgneamh Stair an Dúlra an Mhúsaeim mar thosaíocht le roinnt blianta freisin, agus tá aird níos mó dírithe ar an tionscadal ón eachtra tromchúiseach a tharla in Iúil 2007. B’éigean bailiúchán Stair an Dúlra a dhúnadh don phobal dá bharr agus beidh fáil air arís nuair a bheidh an obair athfhorbartha curtha i gcrích.

Déanfaidh an tionscadal athfhorbartha athchóiriú ar struchtúr reatha 1856 agus cuirfear síneadh nua le Bóthar an Tuaiscirt chun ardaitheoirí, leithris, siopa agus caife a sholáthar. Tá an tionscadal á mhaoiniú faoin bPlean Forbartha Náisiúnta agus á bhainistiú ag Oifig na nOibreacha Poiblí. Déanfar iomláine an fhoirgnimh reatha agus stíl Victeoiriach an mhúsaeim caibinéid a chothabháil faoin scéim nua.

Freisin, tá an Músaem ag moladh spásanna dánlainne nua a sholáthar faoi fhaiche tosaigh an tsuímh do dhánlann geolaíochta/domhaneolaíochta. Níl aon chistí ar fáil don ghné seo den tionscadal i láthair na huaire, ach leanfaidh an Músaem ag cuardach bealaí leis an sprioc seo a bhaint amach.

Ligfeadh spásanna nua faoin bhfaiche don Mhúsaem taispeántais nua agus shealadacha araon a chur suas, rud nach féidir a dhéanamh faoi láthair toisc srianta an fhoirgnimh reatha. Thabharfadh cur suas na dtaispeántas nua rochtain phoiblí ar bhailiúcháin chúltaca an Mhúsaeim, atá á stóráil i láthair na huaire. D’fhéadfadh taispeántais phleanáilte téamaí tráthúla a áireamh cosúil le hathrú aeráide agus caillteanas bithéagsúlachta. Tá freagracht ar Ard-Mhúsaem na hÉireann tuiscint phoiblí a chothú maidir leis na saincheisteanna tábhachtacha seo - rud atá aitheanta go forleathan i gceapadh beartas ag leibhéil náisiúnta agus na hEorpa.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo