Na hEalaíona Maisiúla agus Stair

Tugtar tús áite do Chéim II d'fhorbairt Dhún Uí Choileáin. Nascfaidh sé taobh thoir agus taobh thiar an tsuímh chun bonneagar Músaeim comhtháite a sholáthar a mbainfidh an pobal a thagann ar cuairt, agus lucht bainistíochta agus lucht slándála na mBailiúchán Náisiúnta araon tairbhe as.

Tá Oifig na nOibreacha Poiblí tar éis scéim a fhorbairt, bunaithe ar shainchúram riachtanas an Mhúsaeim, agus tá an maoiniú riachtanach slánaithe ag an tionscadal ón bPlean Forbartha Náisiúnta. Tá an tionscadal á bhainistiú ag Oifig na nOibreacha Poiblí ar son an Mhúsaeim agus táthar chun tosú ar an obair thógála go luath in 2009.

Beidh gailearaithe saintógtha san fhoirgneamh nua, chomh maith le háiseanna feabhsaithe do chuairteoirí, .i. limistéir fháiltithe, seomraí cótaí, caife agus áiteanna miondíola. Nuair a osclófar é beidh an áis nua ina príomhchrios fáiltithe agus taispeántais do chuairteoirí ar shuíomh Dhún Uí Choileáin. Beidh na taispeántais dírithe ar dhá phríomhthéama: Stair na hÉireann agus Éire agus an Domhan. Cuirfidh na hábhair taispeántais seo téama leathan de stair agus de chultúr na hÉireann agus an Domhain in iúl don chuairteoir. Léireoidh gailearaí Stair na hÉireann na mórfhorbairtí eacnamaíochta, sóisialta agus ealaíonta in Éirinn ó lár an seachtú haois déag go dtí an fichiú haois agus beidh sé ina réamhléiriú ar na sainghailearaithe taispeántais in áiteanna eile ar an suíomh. Beidh bailiúchán den scoth an Mhúsaeim de réada eitneagrafacha ón Afraic, ón Áise, ó Chríocha Mheiriceá agus ón Aigéan Ciúin ar taispeáint i ngailearaí Cultúr an Domhain.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo