Cairt Chustaiméirí

Fís Ard-Mhúsaem na hÉireann

Institiúid atá ar aon chéim leis na cinn is fearr ar domhan a chuireann chun cinn an tuiscint is leithne ar shainchultúr na hÉireann, ar stair a dúlra agus ar a háit sa domhan.

Misean

Is é ár gcuspóir:

 • Oidhreacht iniompartha ábharach na hÉireann agus stair a dúlra a bhailiú, a chaomhnú, a chur chun cinn agus a chur ar taispeáint
 • Na bailiúcháin a léirmhíniú agus a chur chun cinn agus rochtain a bheith ag lucht féachana orthu in Éirinn agus thar lear
 • A bheith inár nguth údarásach ar ghnéithe ábhartha d'oidhreacht, de chultúr agus de stair dhúlra na hÉireann
 • An príomhról a choinneáil ó thaobh oideachais, taighde agus scoláireachta a bhaineann leis na bailiúcháin

Luachanna

Is mian le hArd-Mhúsaem na hÉireann cloí leis na luachanna seo a leanas agus iad a chleachtadh agus muid i mbun ár gcuid oibre:

 • Barántúlacht: saineolas cruinn cothrom a chur ar fáil i gcomhthéacs
 • Ag obair i gCompháirtíocht: leis an bhfoireann, le páirtithe leasmhara agus le hinstitiúidí ábhartha in Éirinn agus thar lear
 • Sármhaitheas: ag obair chun sármhaitheas a bhaint amach inár gcuid gníomhaíochtaí agus próiseas
 • Ag Infheistiú i ndaoine: ag infheistiú san fhoireann le go ndéanfar an fhorbairt is mó agus is féidir ar a gcumas agus le seachadadh na seirbhísí is fearr a chinntiú

Ráiteas maidir le Tiomantas Seirbhíse

Tá Ard-Mhúsaem na hÉireann tiomanta seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar do chustaiméirí. Leagtar amach caighdeán na seirbhíse ba chóir duit a bheith ag súil leis sa Chairt Chustaiméirí.

Déanfaimid iad seo a leanas:

1. Déileálfaimid leat go cúirtéiseach agus le haird i gcónaí.

2. Soláthróimid eolas iomlán agus cruinn maidir leis na seirbhísí a sholáthraíonn Ard-Mhúsaem na hÉireann.

3. Soláthróimid seirbhís ardchaighdeáin do raon leathan lucht féachana.

4. Soláthróimid eispéireas cuairteora ar ardchaighdeán sna ceithre shuíomh ag Ard-Mhúsaem na hÉireann. Táimid dírithe ar a chinntiú go bhfuil ár limistéir phoiblí fáilteach, inrochtana agus glan.

5. Beimid ar fáil le glaonna teileafóin a fhreagairt le linn gnáthuaireanta oibre ó Luan go hAoine - agus seirbhís teagmhála teileafóin a sholáthar do chustaiméirí ar mian leo teagmháil a dhéanamh leis an Músaem lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre agus ag an deireadh seachtaine. Nuair nach bhfuil an t-oifigeach atá uait ar fáil, déanfar tú a aistriú chuig córas glórphoist, a thabharfaidh eolas suas chun dáta duit faoi infhaighteacht an duine agus, mar is cuí, cén duine a rachaidh tú i dteagmháil leis/léi mura bhfuil sé/sí ar fáil. Mura féidir linn déileáil le fiosrúchán teileafóin láithreach, tógfaimid sonraí agus glaofaimid ar ais ag am a bheidh aontaithe leat.

6. Admhóimid go bhfuarthas gach cumarsáid scríofa laistigh de 10 lá ón dáta a gheofar í agus soláthróimid freagra cuimsitheach laistigh de 20 lá ón dáta a gheofar í. Sonróidh an admháil an tréimhse riachtanach le freagra a sholáthar má bhíonn níos mó ná tréimhse 20 lá i gceist. Soláthrófar sonraí tagartha agus teagmhála iomlána le gach comhfhreagras.

7. Admhóimid go bhfuarthas gach cumarsáid leictreonach laistigh de 10 lá ón dáta a gheofar í agus freagra cuimsitheach a sholáthar laistigh de 20 lá ón dáta a gheofar í. Sonróidh an admháil an tréimhse riachtanach le freagra a sholáthar má bhíonn níos mó ná tréimhse 20 lá i gceist. Soláthrófar sonraí tagartha agus teagmhála iomlána le gach comhfhreagras. Seolfar teachtaireacht neamhláithreachta chuig an seoltóir go huathoibríoch má tá ball foirne as láthair níos mó ná lá amháin, teachtaireacht a thabharfaidh eolas suas chun dáta faoi infhaighteacht an duine atá á lorg agus, mar is cuí, cén duine a rachaidh tú i dteagmháil leis/léi mura bhfuil sé/sí ar fáil.

8. Beimid ar fáil chun casadh leat go poncúil trí choinne le linn uaireanta oibre.

9. Coinneoimid ár láithreán gréasáin www.museum.ie suas chun dáta agus cinnteoimid go bhfuil eolas ann a bhaineann lenár gcustaiméirí.

10. Soláthróimid seirbhís do chustaiméirí ar mian leo gnó a dhéanamh trí Ghaeilge.

Gearáin

Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh mura bhfuil caighdeán na seirbhíse mar atá leagtha amach sa Chairt Chustaiméirí. Ba chóir gearáin a dhíriú ar an gcéad dul síos ar an duine nó an roinn ábhartha sa Mhúsaem lena raibh tú ag déileáil. Mura bhfuil réiteach sásúil ar an scéal, ba chóir duit do ghearán a chur chuig An Stiúrthóir, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.

Tiomantas maidir le Feabhsú Leanúnach

Tá Ard-Mhúsaem na hÉireann tiomanta raon na seirbhísí atá againn a fheabhsú go leanúnach. Cuirtear fáilte roimh thuairimí uait maidir leis an mbealach is fearr chun do riachtanais a shásamh agus conas is féidir linn d’eispéireas in Ard-Mhúsaem na hÉireann a fheabhsú. Soláthrófar cártaí tráchta i suíomhanna poiblí an Mhúsaeim, agus cuirfear saoráid ar a láithreán gréasáin inar féidir aiseolas custaiméara a thabhairt ar líne agus spreagfar an fhoireann a gcuid teagmhála laethúla a úsáid mar mhodh le haiseolas a bhailiú ar chaighdeán na seirbhíse a sholáthraítear.

Déanfar monatóireacht leanúnach ar fheidhmíocht in aghaidh chaighdeáin na seirbhíse atá leagtha amach sa Chairt Chustaiméirí seo agus tabharfar tuairisc air sin i dTuarascáil Bhliantúil Ard-Mhúsaem na hÉireann.

Déanfar an Chairt a nuashonrú ar bhonn bliantúil mar is cuí.

Suíomh

Tá an Músaem lonnaithe i gceithre shuíomh:

 • Seandálaíocht - Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
 • Stair an Dúlra - Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2 (Tabhair ar aird le do thoil go bhfuil an suíomh seo dúnta d’obair athfhorbartha i láthair na huaire)
 • Na hEalaíona Maisiúla agus Stair - Dún Uí Choileáin, Sráid na Binne Boirbe, Baile Átha Cliath 2
 • Saol na Tuaithe - Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Conas teagmháil a dhéanamh linn

Uimhir Theileafóin: +353 1 6777444
Láithreán Gréasáin: www.museum.ie
Seoltaí R-Phoist: Tá seoladh r-phoist aonair ag tromlach na foirne san fhormáid a leanas - an chéad litir dá gcéad ainm agus an sloinne ina dhiaidh sin leis an ainm fearainn @museum.ie Bíonn gach rud sa chás íochtair m.sh. John Smith ná jsmith@museum.ie agus Anne Duffy ná aduffy@museum.ie.

Athbhreithniú ar an gCairt Chustaiméirí

Déanfar an Chairt Chustaiméirí seo (foilsithe i mBealtaine 2008) a athbhreithniú níos déanaí in 2008 agus foilseofar cairt nua faoin 1 Eanáir 2009.

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo