Fiosraigh & Foghlaim

Fiosraigh agus Foghlaim

Tá ‘Na hEalaíona Maisiúla agus Stair’ de chuid Ard-Mhúsaem na hÉireann ina acmhainn do dhaltaí agus oideoirí, do theaghlaigh agus do dhaoine i ngach aoisghrúpa. 

Tá sé d’aidhm ag an tseirbhís Oideachais agus For-rochtana raon deiseanna a chur ar fáil do na cuairteoirí go léir féachaint ar na bailiúcháin agus gníomhú mar thacadóir do lucht féachana chun deiseanna foghlama níos fearr a fhorbairt.

Ag Na hEalaíona Maisiúla agus Stair - Ard-Mhúsaem na hÉireann is féidir leat:

Foghlaim trí bhreathnú ar dhéantáin bhunúla.

Scrúdú a dhéanamh ar conas a oibríonn staraithe chun tuiscint a fháil ar shaol, ar obair, ar chultúr agus ar shochaí na ndaoine fadó.

Fianaise a lorg ag úsáid acmhainní príomhúla, trí fhoghlaim ‘fionnachtana’.

Staidéar a dhéanamh ar stair, stair áitiúil, ealaín, ar cheardaíocht agus ar dhearadh, stair na healaíne, ar fheasacht creidimh, ar dhrámaíocht, ar thíreolaíocht, ar mhatamaitic agus ar eolaíocht.

Naisc a dhéanamh thar réimse ábhar trí chur chuige comhtháite agus thras-churaclaim maidir leis an bhfoghlaim.

Faoi láthair cuireann an fhoireann oideachais seirbhís oideachais ar fáil a chuimsíonn seirbhís faisnéise agus acmhainne; turais threoraithe; cainteanna sa ghailearaí; ceardlanna; seimineáir agus sraith léachtaí; cúrsaí forbartha gairmiúla agus gníomhaíochtaí do mhúinteoirí; imeachtaí speisialta a bhíonn ar siúl ar bhonn bliantúil ar nós Scoileanna Samhraidh agus cláir Nollag agus Cásca. I measc príomhlucht féachana tá an earnáil oideachais fhoirmiúil, teaghlaigh agus foghlaimeoirí aosaigh.

 

 
Dearadh Gréasáin le Arekibo