Fiosraigh & Foghlaim


Tá Ard-Mhúsaem na hÉireann ina acmhainn do scoláirí agus oideachasóirí bunscoile, dara leibhéal agus tríú leibhéal, agus cuireann sé réimse leathan seirbhísí ar fáil lena n-áirítear: turais threoraithe; léirithe agus ceardlanna; seirbhís eolais agus acmhainne; chomh maith le gníomhaíochtaí agus cúrsaí forbartha gairmiúla do mhúinteoirí.

Ag Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe is féidir leat:

 • Foghlaim trí bhreathnú ar dhéantáin bhunúla
 • Scrúdú a dhéanamh ar conas a oibríonn staraithe chun tuiscint a fháil ar shaol, ar obair, ar chultúr agus ar shochaí na staire
 • Fianaise a lorg ag úsáid acmhainní príomhúla, trí fhoghlaim ‘fionnachtana’
 • Staidéar a dhéanamh ar stair, stair áitiúil, ealaín, ceardaíocht agus dearadh, stair na healaíne, feasacht creidimh, drámaíocht, tíreolaíocht, matamaitic agus eolaíocht.
 • Naisc a dhéanamh thar réimse ábhair trí chur chuige comhtháite agus tras-churaclaim maidir leis an bhfoghlaim.

Clár Gníomhaíochtaí Scoileanna

Gach scoilbhliain cuireann an rannóg Oideachais agus For-rochtana clár cuimsitheach ar fáil do Bhunscoileanna agus do Iarbhunscoileanna ag cur síos ar na gníomhaíochtaí atá sceidealta don scoilbhliain. Tá an clár ar fáil tríd an Oifig Áirithintí nó anseo:

Schools Programme TP Schools Programme 08 09.pdf (0.19 MB, Adobe PDF) 

Tá na seirbhísí seo a leanas á dtairiscint ag an Músaem i dteannta an chláir scoileanna:

Turais Threoraithe:

 • Ag cur na dtaispeántas in aithne do ghrúpaí ar bhealach an-fhaisnéiseach agus neamhfhoirmiúil
 • Ábalta freastal ar aois agus cumais éagsúla aon ghrúpa
 • Ag clúdach réimse leathan téamaí - ach is féidir turais a chur in oiriúint do ghrúpa ar leith
 • Fad: 45 nóiméad - 1 uair an chloig

Ceardlanna:

 • Tá sé mar aidhm acu seo deiseanna a thabhairt do scoláirí foghlaim faoi na bailiúcháin trí réimse cur chuige/ disciplíní lena n-áirítear ceardlanna réada, plé, dráma, scéalaíocht agus ealaín agus ceardaíocht.
 • Rannpháirtithe a spreagadh chun na bailiúcháin a fheiceáil agus chun idirghníomhú leo ar bhealaí éagsúla, ag tabhairt isteach scileanna agus teicnící sainiúla
 • Fad: 1 uair an chloig

Léirithe Ceardaíochta:

 • Á dtabhairt ag ceardaithe oilte a chuireann réimse ceirdeanna traidisiúnta in aithne do scoláirí
 • I measc na gceirdeanna tá caoladóireacht, tuíodóireacht, sníomh, fíodóireacht agus déanamh ime
 • Fad: 1 uair an chloig

áirithintí roimh ré riachtanach i gcomhair turais threoraithe, ceardlanna agus léirithe.

Bailiúchán Láimhseála

 • Tá ceardlanna a úsáideann bailiúchán láimhseála ón Rannóg Oideachais agus For-rochtana ar fáil ag gach suíomh. Tá an bailiúchán á fhorbairt chun tuilleadh deiseanna a chur ar fáil i gcomhair iniúchadh idirghníomhach na dtaispeántas

Cur i láthair Closamhairc

 • Fad: 20 nóiméad

Cuairteanna Féinstiúrtha

 • Fáilte rompu. Tá pacáiste acmhainne ar fáil chun cabhrú le múinteoirí réiteach i gcomhair an turais chuig an Músaem.
 • Molaimid go dtabharfaidh múinteoirí fógra roimh ré maidir le gach cuairt tríd an Oifig Áirithintí

Bosca Cluichí Traidisiúnta

 • Tá bosca de chluichí traidisiúnta sráide agus clóis le rialacha agus treoracha ar fáil ar iasacht i rith do chuairte.
 • Cuir ceist ag Fáiltiú más mian leat an bosca cluichí a thógáil ar iasacht nó cuir in áirithint é trí dhul i dteagmháil leis an Oifig Áirithintí
 • Ina áit sin, is féidir ceardlann uair an chloig a eagrú do ghrúpaí ochtar nó níos mó.

Bileoga oibre

 • Tá bileoga oibre Gaeilge agus Béarla ar fáil, agus is féidir iad a fháil ón deasc fáiltithe i ngailearaithe an Mhúsaeim
 • Is féidir bileoga oibre do scoláirí Béarla a chur ar fáil ag trí leibhéal cumais teanga: bunúsach, réamh-mheánleibhéal agus meánleibhéal

Seomraí Acmhainne Oideachais

 • Tá spásanna acmhainne ar Leibhéal -2 don phobal chun iniúchadh breise a dhéanamh ar an Músaem agus na bailiúcháin agus chun tuairim a thabhairt fúthu 
 • Chomh maith le spás a chur ar fáil do ghníomhaíochtaí agus taighde, tá leabhair, déantáin láimhseála, ríomhairí le cláir idirghníomhacha ilmheáin Músaeim agus rochtain theoranta ar an Idirlíon sna Seomraí Gníomhaíochta agus Acmhainní

Cúrsaí do Mhúinteoirí

 • Eagraíonn an roinn Oideachais agus For-rochtana cúrsaí inseirbhíse do mhúinteoirí gach bliain

For-rochtain

 • Is féidir gníomhaíochtaí a chur ar fáil ach é seo a bheith socraithe roimh ré. Is seirbhís theoranta í seo, féach an leathanach For-rochtain chun tuilleadh eolais a fháil

Seirbhísí trí Ghaeilge

 • Bíonn turais, ceardlanna, seisiúin scéalaíochta agus comhrá ar siúl trí Ghaeilge ó am go ham. Tá bileoga oibre éagsúla trí Ghaeilge do pháistí idir 8 agus 12 bhliain d’aois ar fáil san Ard-Mhúsaem. Tá fáilte faoi leith roimh Ghaelscoileanna agus roimh chainteoirí Gaeilge chuig an Ard-Mhúsaem. Glaoigh ar an Roinn Oideachais chun eolas breise a fháil

Institiúidí Teanga

 • Fáiltíonn an Músaem roimh ghrúpaí ó Institiúidí a fhreastalaíonn ar scoláirí Béarla mar theanga iasachta. Téigh i dteagmháil leis an Oifig Áirithintí chun bileog a fháil le treoirlínte i gcomhair cuairteanna ó Institiúidí Teanga agus chun samplaí de bhileoga oibre a fháil
 
Dearadh Gréasáin le Arekibo