Baile / Eolas Fúinn / Eolas do na Meáin / Ráitis do na Meáin / May 2018 / Máistir-Fhísráiteas 2018-2032 á lainseáil ag Ard-Mhúsaem na hÉireann

Máistir-Fhísráiteas 2018-2032 á lainseáil ag Ard-Mhúsaem na hÉireann

Leagtar amach in An tAm atá Thart agus an tAm atá le Teacht a Cheangal fís 15 bliana do gach ceann de shuíomhanna AMÉ


Infheistíocht rialtais níos mó ná riamh cheana chun gach leas a bhaint as an institiúid chultúrtha is mó in Éirinn

Inniu lainseáil an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, TD, Máistir-Fhísráiteas 15 bliana le haghaidh Ard-Mhúsaem na hÉireann ag ócáid in AMÉ, Ealaíona Maisiúla & Stair, Dún Uí Choileáin.

Leagtar amach in An tAm atá Thart agus an tAm atá le Teacht a Cheangal mapa chun institiúid a mbeidh seasamh idirnáisiúnta a dhéanamh d’AMÉ, trí na háiseanna a nuachóiriú agus an fhoghlaim, an chruthaitheacht agus an inspioráid a chur chun cinn i bhfoirm eispéiris tharraingteacha. Gheofar sa Ráiteas, a cuireadh i dtoll a chéile tar éis dul i gcomhairle leis na príomhpháirtithe leasmhara, prionsabail threoracha maidir le hinfheistíocht i gceithre shuíomh an AMÉ suas go 2032. Cuirfear máistirphlean mionsonraithe ar fáil i gcás gach suímh chun go gcomhlíonfar a sainriachtanais.

Faoi Thionscadal 2040 agus plean forbartha caipitil na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta don tréimhse 2018-2027, d’fhógair an Rialtais go mbeidh €85 milliún á n-infheistiú i saoráidí an AMÉ sna chéad deich mbliana eile. Caithfear an infheistíocht seo, an infheistíocht chaipitil aonair is mó sa phlean, chun athfhorbairt a dhéanamh ar Mhúsaem Stair an Dúlra ar Shráid Mhuirfean (2018-2021) agus ar Mhúsaem na Seandálaíochta ar Shráid Chill Dara (2022-2027).

Anuas ar an infheistíocht seo, tugtar sonraí in An tAm atá Thart agus an tAm atá le Teacht a Cheangal den infheistíocht a bheartaítear a dhéanamh in dhá shuíomh eile an AMÉ – Na hEalaíona Maisiúla agus an Stair ag Dún Uí Choileáin, agus Músaem Shaol na Tuaithe ag Páirc Thurlaigh, Co. Mhaigh Eo, agus in Ionad Acmhainne na mBailiúchán ag Sord.  Idir 2027-2032 a chuirfear an chéim seo d’fhorbairt an AMÉ i gcrích.

Is é a dúirt an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D.: “Faoi Thionscadal 2040 feicfear infheistíocht rialtais nach bhfacthas riamh roimhe seo de €1.2bn, a chaithfear ar fud na tíre ar chúrsaí cultúir, teanga agus oidhreachta na hÉireann, agus na hearnálacha cultúrtha agus oidhreachta san áireamh. Mar léiriú ar a thábhachtaí atá ról an Ard-Mhúsaeim i gcúrsaí cultúir agus oidhreachta na hÉireann, is sa mhúsaem féin a dhéanfar an infheistíocht aonair chaipitil is mó faoin bPlean.  Tá Máistir-Fhísráiteas foilsithe ag an músaem ina bhféachtar le níos mó a bhaint amach ná díreach an t-achar a mhéadú: díreofar ar dhea-thionchar dofheicthe, neamh-inbhraite a d’fhéadfadh a bheith ag infheistíocht i gcúrsaí cultúir agus oidhreachta ar an bpobal uile. Is gormchló é an fhísráiteas seo d’fhorbairtí straitéiseacha agus fisiceacha a chuirfidh barr feabhais ar an tsócmhainn iontach seo a bhaineann le muintir uile na hÉireann.”

Is é a dúirt Catherine Heaney, Cathaoirleach Bhord Ard-Mhúsaem na hÉireann: “Is é atá fúinn a dhéanamh músaem de cháilíocht idirnáisiúnta a dhéanamh den AMÉ, trína ndéanfar scéalta na hÉireann agus a háit sa domhan mór a chaomhnú agus a chur i láthair. Ba mhaith déantáin agus seirbhísí an AMÉ a bheith ar fáil don oiread daoine agus is féidir, agus leis an infheistíocht Rialtais seo, nach bhfacthas a leithéid roimhe seo, beidh ar ár gcumas teacht níos fearr a thabhairt ar shuíomhanna na AMÉ agus ar a sheirbhísí oideachais, agus na bailiúcháin agus na taispeántais a fhorbairt. Tá an Rialtas tar éis cúrsaí cultúir a chur ar comhchéim sa phlean caipitil Tionscadal 2040 le tosaíochtaí eile infheistíochta, agus tá an-tábhacht leis sin de bhrí go dtugann sé aitheantas do thábhacht an chultúir sa tsochaí seo.”

Is é a dúirt Stiúrthóir Ard-Mhúsaem na hÉireann, Raghnall Ó Floinn: “Cuirimid fáilte roimh fhógra an Rialtais go mbeidh €85 milliún á infheistiú aige i saoráidí an AMÉ sna chéad deich mbliana eile. Cheana féin, tá an AMÉ ar cheann de na tarraingtí is mó tóir agus is mó cuairt in Éirinn, agus d’fhéadfaí i bhfad níos mó a dhéanamh ann ar son an phobail. Is dona linn go bhfuil mórchuid déantán mórluachmhara neamhchoitianta againn nach féidir a chur ar taispeáint don phobal agus cabhróidh an infheistíocht shuntasach seo linn na déantáin seo a chur ar taispeáint. Beidh ar ár gcumas seanfhadhbanna bonneagair a leigheas agus teacht níos fearr a thabhairt do chách ar fhoirgnimh an mhúsaeim. Anuas ar sin, leathnófar an tsárobair oideachais agus taighde atá ar bun ag foireann an mhúsaeim.”

 

Ends//

Nótaí don eagarthóir

Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra

Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath

 • Plean mionsonraithe forbartha agus rialaithe a ullmhú chun gach riosca doiciméadaithe a mheas.
 • Leathnú nua a chur ar fáil chun caighdeáin fála na linne seo a chomhlíonadh – ardaitheoirí, bealach éalaithe ó dhóiteán, seirbhísí poiblí, áiseanna don fhoireann agus do chuairteoirí, chun gur féidir gach leas a bhaint as an bhfoirgneamh stairiúil mar ‘mhúsaem de mhúsaem’.
 • An díon gloine a athnuachan agus fadhbanna le fabraic an fhoirgnimh a réiteach.
 • Limistéir thaispeántais agus seirbhísí léirmhínithe a athchóiriú.
 • Nasc a dhéanamh idir Músaem Stair an Dúlra ar Shráid Mhuirfean agus Músaem na Seandálaíochta ar Shráid Chill Dara, agus naisc a dhéanamh le hinstitiúidí cultúrtha eile sa chomharsanacht.

Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht

Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath

 • Áiseanna do chuairteoirí a fheabhsú, ionas gur féidir leis an bpobal cuairt a thabhairt ar gach spás stairiúil.
 • An tslí isteach a fheabhsú chun tuilleadh spáis a chur ar fáil do chuairteoirí agus do ghrúpaí. Ardaitheoirí agus teacht do chách a chur ar fáil, chun gur féidir le daoine siúl timpeall ann go sábháilte.
 • An spás taispeántais a leathnú.
 • Nasc a dhéanamh idir Músaem na Seandálaíochta ar Shráid Chill Dara agus Músaem Stair an Dúlra ar Shráid Mhuirfean.

Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe

Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

 • An suíomh a fhorbairt mar mhúsaem staire shóisialta.
 • Tuilleadh spásanna páirceála a chur ar fáil; sain-ionad acmhainne a chur ar fáil do na bailiúcháin ag Páirc Thurlaigh; ceangal níos fearr a chur ar fáil ar an suíomh idir foirgnimh éagsúla an mhúsaeim.
 • Na spásanna taispeántais a uasghrádú agus a leathnú, agus spás ar leith a chur ar fáil do thaispeántais speisialta mar chomhlánú ar na buantaispeántais.

Ard-Mhúsaem na hÉireann – Ealaíona Maisiúla & Stair

Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath

 • Pointe fócais do shuíomhanna uile an AMÉ a dhéanamh de Dhún Uí Choileáin, agus an riarachán, an taighde agus forbairt na seirbhísí a lárú sa suíomh seo.
 • Nasc a dhéanamh idir Dún Uí Choileáin ó Abhainn na Life chun an músaem a dhéanamh níos feiceálaí sa chathair agus é a chomhtháthú le háiseanna na cathrach.
 • Saoráidí ar an láthair a fhorbairt, lena n-áirítear fáil níos fearr a thabhairt ar na bailiúcháin.
 • Áis treoshuímh agus fáilte a chur ar fáil ag Cearnóg Uí Chléirigh, mar aon le beochan den Chearnóg, agus roghanna a thabhairt chun gailearaithe do na healaíona maisiúla agus don stair a athnuachan.
 • Gailearaithe nua a chur ar fáil don Domhan, don Eolaíocht agus do Chultúir an Domhain.
 • Infheistíocht a dhéanamh in áiseanna oideachais, cláraithe agus imeachtaí chun an lucht féachana a mhéadú, agus an t-ioncam a mhéadú.

Stór na mBailiúchán

 • Saoráidí saincheaptha a fhorbairt chun aire a thabhairt do bhailiúcháin chúlra AMÉ, chun tacú le gníomhaíochtaí an AMÉ i mBaile Átha Cliath agus leis an mbailiúchán Shaol na Tuaithe i bPáirc Thurlaigh, rud a chinnteodh go mbeidh fáil ag lucht taighde agus oideachais agus ag an bpobal ar na bailiúcháin seo.
 • Réitigh inbhuanaithe fhadtéarmacha a chur ar fáil chun dualgas cúraim an AMÉ a chomhlíonadh i leith na mbailiúchán  éagsúil, lena n-áirítear atmaisféar rialaithe, trealamh ardaithe, slándáil, slí isteach, suíomh, taighde agus fáil an phobail.