Baile / Eolas Fúinn / Nuacht / Buaicphointí Chlár 2019 Ard-Mhúsaem na hÉireann

Buaicphointí Chlár 2019 Ard-Mhúsaem na hÉireann

Inniu, nocht an tArd-Mhúsaem buaicphointí a chlár gníomhaíochtaí don bhliain 2019.


ó chlé go deas: Lynn Scarff, Dr. Sorcha O'Brien, Nigel Monaghan & Dr. Audrey Whitty

Anuas ar a bhailiúchán ollmhór de mhíreanna i réimsí na seandálaíochta, na n-ealaíon maisiúil, na staire, na heitneagrafaíochta, saol na ndaoine agus stair an dúlra cuirfidh an Músaem cúig cinn de thaispeántais spreagúla ar fáil i mbliana, mar aon le raon leathan gníomhaíochtaí oideachais agus for-rochtana.

Ar aon dul leis an ngealltanas a rinneadh sa Ráiteas Máistirfhíse 2018 – 2032, cuireadh clár gníomhaíochtaí 2019 an Mhúsaeim i dtoll a chéile ag súil le líon cuairteoirí éagsúla agus cuairteoirí nua a mhealladh.  Is é ‘Pobal’ téama chlár imeachtaí 2019.

Thug 1.2 milliún duine cuairt ar an Músaem in 2018 agus tá súil againn an uimhir sin a mhéadú in 2019.  Chomh maith le dul i mbun oibre le pobail, grúpaí, taighdeoirí agus ealaíontóirí nua, beidh ceithre mhór-imeacht ag an Músaem i mbliana i gcomhar le heagraíochtaí eile, ar nós Oíche Chultúir, Bloc-Chóisir Bhród Bhaile Átha Cliath, Féile Bhóthar na gCloch, Cruinniú na nÓg, agus Féile Staire Bhaile Átha Cliath. 

Chuaigh Lynn Scarff i mbun oibre mar Stiúrthóir ar Ard-Mhúsaem na hÉireann in Bealtaine 2018. Ag trácht di ar chlár gníomhaíochtaí 2019, dúirt sí: “In Ard-Mhúsaem na hÉireann, is é ár ról scéalta na hÉireann agus a ionad sa domhan mór a chaomhnú agus a chur i láthair agus is chuige sin a cheapamar ár gclár gníomhaíochtaí le haghaidh 2019. Tá clár d’imeachtaí saibhre éagsúla beartaithe againn don bhliain, ar mhaithe le taitneamh a thabhairt do dhaoine agus oideachas a chur orthu in a mhéad pobal agus grúpa agus is féidir, idir shean agus nua.

“Is onóir ar leith é d’Ard-Mhúsaem na hÉireann a bheith ag obair i gcomhar leis an Fondation Henri Cartier-Bresson agus a bheith ag nochtadh don phobal den chéad uair grianghraif a thóg sé in Éirinn,” ar sise.

Ghlac os cionn 160,000 duine páirt i gclár oideachais agus for-rochtana an Mhúsaeim in 2018, idir pháistí scoile, theaghlaigh agus ghrúpaí pobail. I mbliana meastar go meallfar 170,000 duine le bheith páirteach sa chlár trí 500 imeacht agus ceardlann, 400 cuairt scoile, 2,200 tionscnamh féintreoraithe grúpa agus 1,100 tionscnamh éascaithe grúpa.

Ba é a dúirt Nigel Monaghan, Ceannasaí Gníomhach na mBailiúchán agus na Foghlama; “Táimid i gcónaí ag lorg bealaí nua le spéis a mhúscailt tríd an gclár oideachais agus is beag tionscnamh atá chomh sásúil le daoine agus pobail a chumhachtú chun a stair féin a dhoiciméadú.  Trí thionscadal uathúil iCAN (Líonra Chartlann Phobail na hÉireann) tá 17 de thionscadail pobaltreoraithe éascaithe againn cheana féin i gcomhar le Comhairle Contae na Gaillimhe, agus leis an gcistiú breise a fuaireamar i mbliana ó Éire Chruthaitheach tá súil againn suas le 70 tionscadal a éascú sna chéad trí bliana eile.” 

Dúirt an Dr Audrey Whitty, Coimeádaí, Ealaín agus Tionscal go meallfaidh an chomhdháil ‘Women in Design’ (Mná i gCúrsaí Dearaidh) i mBealtaine aird na ndearthóirí ceannródaíocha ban a bhfuil míreanna dá gcuid le fáil i mbuanbhailiúchán an Mhúsaeim. “Is iomaí dearthóir mná Éireannach – an dearthóir troscáin Eileen Gray, an t-ealaíontóir soilsithe na linne seo, Niamh Barry, an t-ealaíontóir comhaimseartha gloine Alison Lowry ina measc – a bhfuil cáil orthu ar fud an domhain cé nach bhfuil aithne mhaith orthu ina dtír féin. Sa chomhdháil seo beimid ag féachaint ar thionchar na hinscne ar chúrsaí dearaidh agus cibé an bhfuil sé tábhachtach aitheantas a thabhairt do dhearthóirí mar mhná.”