Skip to content

News Item

Seachtain na Gaeilge in Ard-Mhúsaem na hÉireann

Tá lúcháir ar Ard-Mhúsaem na hÉireann an Ghaeilge a cheiliúradh do Sheachtain na Gaeilge, ón 1ú go dtí an 17ú Márta 2024.

The National Museum of Ireland is delighted to once again celebrate the Irish language for Seachtain na Gaeilge, from 1 to 17 March 2024.

Buail isteach chuig an Ard-Mhúsaem le linn Sheachtain na Gaeilge i mbliana le haghaidh turais, conair staire agus gníomhaíochtaí spraíúla ar líne, tá neart gur féidir le gach aoisghrúpa taitneamh a bhaint as! Brabhsáil thíos ar ár n-imeachtaí SNAG atá le teacht.

This Seachtain na Gaeilge, join the Museum for tours, trails and some fun online activities with something for all ages to enjoy! Browse our upcoming SNAG events below.

Beidh gach imeacht saor in aisce agus ní gá áirithint a dhéanamh. All events are free of charge and no booking is required. 
 


Téighar Chonair Staire!

An 1ú go dtí an 17ú Márta | Seandálaíocht, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
Cead Isteach saor in aisce | Ní gá áirithint a dhéanamh

Chun Seachtain na Gaeilge 2023 a cheiliúradh, cad chuige nach dtiocfá isteach agus dúshlán a chur romhat féin trí chonair staire an Mhúsaeim a dhéanamh as Gaeilge? Roghnaigh ó Éire na Lochlannach; An Rud Is Fearr Liom; Éire na Clochaoise nó Conair na Taisce. Ná déan dearmad chun do pheann luaidhe a thabhairt leat! TUILLEADH EOLAIS ANSEO

Take a Trail! 

1 to 17 March | Archaeology, Kildare Street, Dublin 2
Admission free | No booking required

To celebrate Seachtain na Gaeilge 2024, why not drop in and challenge yourself to a Museum trail in Irish? Choose from Viking Ireland; My Favourite Object; Stone Age Ireland or the Treasury Trail. Don’t’ forget to bring your pencil! FIND OUT MORE


Turais Threoraithe Dhátheangacha

1in agus 2in, Dé Sathairn, 9ú Márta | Na hEalaíona Maisiúla agus Stair, Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath 7
Cead Isteach saor in aisce | Ní gá áirithint a dhéanamh


Déan iniúchadh ar shaolta na saighdiúirí a bhí ina gcónaí ag an mBeairic ó na 1700í go dtí deireadh na 1900í, agus faigh amach conas a d’éirigh an bheairic stairiúil seo ina Músaem. FAIGH NÍOS MÓ AMACH
 

Bilingual Guided Tours 

1pm and 2pm, Saturday, 9 March | Decorative Arts & History, Collins Barracks, Dublin 7
Admission free | No booking is required

Explore the lives of the soldiers who lived at the Barracks from the 1700s until the late 1900s, and discover how this historic barracks became a Museum. FIND OUT MORE


Tob-Chainteanna ag Caibinéad na nIontas

Dé Sathairn, 2 Márta | Teaghlaigh | Stair an Dúlra, Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2
Cead Isteach saor in aisce | Ní gá áirithint a dhéanamh

Buail isteach chuig Caibinéad na nIontas chun páirt a ghlacadh i dtob-chaint speisialta as Gaeilge i rith Sheachtain na Gaeilge. Buail le hOideoir, cuir roinnt ceisteanna agus b’fhéidir go mbeidh deis agat do lámh a leagan ar an gcnuasach fionnaidh nó ar an bhlaosc ón mbailiúchán láimhseála fiú! FAIGH NÍOS MÓ AMACH


Pop-up Chats at the Wonder Cabinet

Saturday, 2 March | Family | National Museum of Ireland - Natural History, Merrion Street, Dublin 2
Admission is free | No booking is requried 

Drop into the Wonder Cabinet and join a pop-up chat this March. Meet an Educator, ask some questions and maybe even get to touch a fossil, fur or skull from the handling collection! To help plan your visit, check out the limited dates listed below. FIND OUT MORE 


Imeachtaí ar líne a bhaineann leis an Zú Marbh

Gníomhaíocht ar líne | Stair an Dúlra

Le linn Sheachtain na Gaeilge i mbliana, bain triail as gníomhaíochtaí ar líne atá bunaithe ar bhailiúcháin de chuid Ard-Mhúsaem na hÉireann – Stair an Dúlra, nó "An Zú Marbh!" mar a thugtar go ceanúil air! FAIGH NÍOS MÓ AMACH
 

Online Activities with the Dead Zoo

Online activity | Natural History

During Irish Language Week this year, try online activities based on the collections of the National Museum of Ireland – Natural History, or "The Dead Zoo!" as it is fondly called! FIND OUT MORE


Bileog Ghníomhaíochta: An tAinmhí Is Fearr Liom
 

An 1ú go dtí an 17ú Márta | Stair an Dúlra, Sráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2
Cead Isteach saor in aisce | Ní gá áirithint a dhéanamh


Cuir dúshlán romhat féin agus úsáid bileog ghníomhaíochta ag an Zú Marbh! Déan cur síos ar an ainmhí sa Mhúsaem is fearr leat agus déan sceitse de agus an bhileog ghníomhaíochta ghairid shimplí seo á húsáid agat. FAIGH NÍOS MÓ AMACH
 

Activity Sheet: My Favorite Animal

1 to 17 March | National Museum of Ireland - Natural History, Merrion Street, Dublin 2
Free Admission | No booking is required


Challenge yourself and use an activity sheet at the Dead Zoo! Describe and sketch your favorite Museum animal using this simple short activity sheet.FIND OUT MORE


Téigh ar Chamchuairt!
 

An 1ú go dtí an 17ú Márta | Saol na Tuaithe, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
Cead Isteach saor in aisce | Ní gá áirithint a dhéanamh


Breathnaigh thart ar Ard-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe i gCo. Mhaigh Eo trí chamchuairt spraíúil an Mhúsaeim as Gaeilge le linn Sheachtain seo na Gaeilge. Téigh sa tóir ar Pheadar an Dallóg Fraoigh atá i bhfolach sna gailearaithe taispeántais; cuir dúshlán Rian na nAinmhithe romhat féin; nó faigh an Rud Is Fearr Leat. Pioc suas do bhileog riain, d’fháisc-chlár agus do pheann luaidhe ag an gcairt ghníomhaíochta in aice le fáiltiú an Mhúsaeim.
FAIGH NÍOS MÓ AMACH
 

Take a Trail! 

1 to 17 March | Country Life, Turlough Park, Castlebar, Co Mayo
Admission free | No booking required

Explore the National Museum of Ireland – Country Life in Co Mayo through a fun, Museum trail in Irish this Seachtain na Gaeilge. Hunt for Peadar the Pygmy Shrew who is hiding in the exhibition galleries; take on the Animal Trail challenge; or find your Favourite Object. Pick up your trail sheet, clipboard and pencil at the activity cart beside Museum reception. FIND OUT MORE


Sign up to our newsletter

Keep up to date

Receive updates on the latest exhibitions