Skip to content

Gníomhaíochtaí Seomra Ranga: Éire san Oighearaois – Iontaisí Iontacha

An ndearna tú iontas riamh de na cineálacha ainmhithe ársa a bhí ar leac an dorais againn na mílte bliain ó shin? Sa ghníomhaíocht Músaeim seo, déanfaimid iniúchadh ar Oighearaois na hÉireann, foghlaimeoimid faoi iontaisí i mbailiúchán an Mhúsaeim agus faoi na cineálacha éagsúla ainmhithe a bhí ina gcónaí anseo san am a chuaigh thart.

Íoslódáil agus priontáil na bileoga gníomhaíochta seo le foghlaim faoi na hiontaisí éagsúla den Oighearaois in Éirinn. Taispeánfaidh na léarscáileanna duit cad iad na hiontaisí a fuarthas i do chontae. Is féidir leat do scileanna a thástáil trí na gníomhaíochtaí, na puzail agus an cuardach focal a dhéanamh.
 

In Amharc Amháin:

Leibhéal: Rang 3-6
Leagan amach: Is gníomhaíocht don seomra ranga í seo
Fad ama: 30 nóimuair an chloig
Cá bhfuil siad ar fáil: Ar líne agus féintreoraithe; Cliceáil ar na naisc thíos chun iad a íoslódáil.
 


Acmhainní

A mhúinteoirí, úsáid an ‘Foramharc ar an Oighearaois” agus an amlíne ar an gclár bán duit chun buneolas a thabhairt don rang. 
 

 


Naisc leis an gcuraclam

Eolaíocht OSIE
Imscrúdú agus trialacha
Eolas agus sonraí a bhailiú ó fhoinsí éagsúla
 
Rudaí beo
Beatha an duine; Beatha phlandúil agus beatha ainmhíoch
 
Feasacht agus cúram na timpeallachta
Feasacht ar an timpeallacht; An eolaíocht agus an timpeallacht; Cúram na timpeallachta

 
 

Torthaí Foghlama:

Ag deireadh na gníomhaíochta seo ba chóir go mbeadh na daltaí in ann:

  • An “Oighearaois” a mhíniú agus cur síos a dhéanamh ar roinnt de na speicis ainmhithe a bhí beo ag am sin in Éirinn.  

  • Féachaint ar iontaisí d’ainmhithe Éireannacha atá imithe in éag agus rá cá háit in Éirinn a bhfuarthas iad.

  • Roinnt bileoga gníomhaíochta a dhéanamh -- puzailí ar théama, cuardach focal agus líníochtaí.​​


Classroom Activity: Ice Age Ireland - Cool Fossils

Do you ever wonder what kinds of ancient animals lived on your doorstep thousands of years ago? In this Museum activity, we will explore Ice Age Ireland, learn about fossils in the Museum's collection and the different kinds of animals that lived here in the past.


Download and print these new Irish activity sheets to learn about the different cool Ice Age fossils in Ireland. Use the maps to discover what fossils were excavated in your county and test your skills by completing all the activities, puzzles and word search.

 

Activity at a Glance:

Level: 3rd to 6th Class
Format: Classroom activity – activity sheets to be used within the classroom
Duration: 30 mins - 1 hour
Availability: Online and self-guided; Click on the links below to download the activities

 
Resources

Teachers, use the 'Ice Age Overview' with its included timeline on your whiteboard to introduce your class to the topic. 


 

Curriculum links

SESE Science
Investigating and experimenting
Collect information and data from a variety of sources
 
Living things
Human life; Plant and animal life
 
Environmental awareness and care
Environmental awareness; Science and the environment; Caring for the environment

 
 

Learning Outcomes:

On completion of this classroom activity pupils should be able to:

  • Describe the meaning of “The Ice Age” and have an understanding of some extinct species in Ice Age Ireland.  

  • Observe fossils of extinct Irish species and describe where the fossils were discovered in Ireland.

  • Complete a series of activity sheets with themed puzzles, a word search and drawings.


Sign up to our newsletter

Keep up to date

Receive updates on the latest exhibitions

Natural History

Natural History,
Merrion Street,
Dublin 2,
D02 F627

+353 1 677 7444