Scipeáil chuig ábhar

Shaoráil Faisnéise

Tháinig an tAcht nua um Shaoráil Faisnéise 2014 i bhfeidhm an 14 Deireadh Fómhair 2014. Dearbhaíonn na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise an ceart atá ag baill den phobal rochtain a fháil ar fhaisnéis oifigiúil a mhéid is féidir ag teacht le leas an phobail agus le ceart príobháideachais daoine aonair

Dearbhaíonn na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise an ceart atá ag daoine den phobal rochtain a fháil ar fhaisnéis oifigiúil a mhéid is féidir, ag teacht le leas an phobail agus le ceart príobháideachta daoine aonair.

Bhunaigh an tAcht trí cheart reachtúla nua:

 • Ceart dlíthiúil do gach duine teacht ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí;
 • Ceart dlíthiúil do gach duine faisnéis oifigiúil a bhaineann leis nó léi féin a leasú nuair atá sé neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; agus
 • Ceart dlíthiúil chun cúiseanna le cinntí a bhaineann leis an duine féin a fháil.

Éilíonn Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar chomhlachtaí Saorála Faisnéise an oiread faisnéise agus is féidir a ullmhú agus a fhoilsiú ar bhealach oscailte agus inrochtana ar bhonn rialta lasmuigh de Shaoráil Faisnéise, ag féachaint do phrionsabail na hoscailteachta, na trédhearcachta agus na cuntasachta.

Cuireann an Scéim Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise ceangal ar chomhlachtaí SF faisnéis a chur ar fáil mar chuid dá ngnáthghníomhaíochtaí gnó de réir na scéime seo.

Féach Scéim Foilseacháin um Shaoráil Faisnéise Ard-Mhúsaem na hÉireann thíos:

1. Eolas faoi Ard-Mhúsaem na hÉireann

Fondúireacht agus Bunaíocht:

Bunaíodh Ard-Mhúsaem na hÉireann faoin Acht um Músaem Eolaíochta agus Ealaíne i 1877 agus rinneadh comhlacht reachtúil neamhspleách air le Bord uathrialach faoin Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997 i mBealtaine 2005. Tá Cathaoirleach agus cúig ghnáthchomhalta déag ar an mBord. Is é an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a cheapann comhaltaí an Bhoird, agus ainmníonn Acadamh Ríoga na hÉireann beirt acu, dhá cheann ag Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath agus ceann ag foireann an Mhúsaeim. Tá cumhachtaí agus feidhmeanna reachtúla rialachais ag an mBord Reachtúil ag an Músaem Náisiúnta mar a shainmhínítear é san Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta 1997. Tá na cumhachtaí sin sainmhínithe mar sin go gcinnfidh an Bord neamhspleách reachtúil beartais agus rialachas a dhéanann soláthar do an cineál rialachais agus ceannaireachta is fearr agus is éifeachtaí do na hinstitiúidí seo.

Maoinítear an Músaem trí dheontas bliantúil a fhaightear ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (REOG) ach cruthaíonn sé maoiniú breise freisin trí ghníomhaíochtaí corparáideacha - lónadóireacht, seirbhísí miondíola, spásanna iarsmalainne a fháil ar cíos agus trí mhuirear a ghearradh ar roinnt seirbhísí.

Róil agus Freagrachtaí:

Mar institiúid chultúrtha náisiúnta, tá freagracht ar leith ar Ard-Mhúsaem na hÉireann as stair nádúrtha na hÉireann agus as cultúr saibhir ábhar a chuid pobal. Tá ról lárnach aige mar fhoinse oideachais agus eolais ar chultúr agus ar stair nádúrtha na hÉireann agus ar a chaidreamh leis an domhan mór, agus cuireann sé a chuid bailiúchán ar fáil do lucht féachana sa bhaile agus thar lear.

Is é an Músaem caomhnóir cuid mhaith d'oidhreacht na hÉireann. Tá na bailiúcháin mar chuid de scéal cuardaigh na daonnachta chun an domhan ina mairimid a thuiscint. Cuimsíonn siad réimse leathan disciplíní, lena n-áirítear seandálaíocht, na healaíona maisiúla agus feidhmeacha, stair, eitneagrafaíocht, saol na ndaoine agus stair an dúlra. Le chéile, is iad seo na bailiúcháin ildisciplíneacha is fairsinge, is luachmhaire agus is casta sa Stát.

Is í an fhís atá aici ná a bheith ina Ard-Mhúsaem Náisiúnta atá dírithe ar dhaoine, dírithe ar dhaoine.

Is é an misean atá aige na bailiúcháin atá againn in iontaobhas a bhailiú, aire a thabhairt dóibh, iad a bhainistiú agus a léirmhíniú agus iad a chur ar fáil do gach duine le haghaidh inspioráide, foghlama agus taitneamhachta.

Suíomhanna agus Sonraí Teagmhála:

Tá ceithre láthair phoiblí ag Ard-Mhúsaem na hÉireann:

Is é an príomh uimhir ghutháin +353 1 6777444

Facebook: https://www.facebook.com/NationalMuseumofIreland

Twitter: https://twitter.com/NMIreland

Uaireanta oscailte:

Tá na ceithre shuíomh músaeim ar oscailt Dé Máirt go Satharn, 10 am-5pm agus Dé Domhnaigh 2 pm-5pm.

Tá an Músaem dúnta Dé Luain Lá Nollag & Aoine an Chéasta.

Tá saorchead isteach.

Íoslódáil na Tuarascálacha Bliantúla is déanaí, Plean Straitéiseach, Cairt Chustaiméirí agus Cód Cleachtais ó na naisc seo a leanas:

2014-Financial-Statements

2013-Annual-Report

2013-Financial-Statements

Strategic-Plan-2014-2017_1

NMI-Code-of-Practice-for-Directors

NMI Customer Charter

2. Seirbhísí a sholáthraítear nó a chuirfear ar fáil don phobal

Taifid ar fáil:

Faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, tá gach duine i dteideal iarratas a dhéanamh ar rochtain ar fhaisnéis nach bhfuil ar fáil go poiblí ar shlí eile. Tá sé de cheart agat rochtain a iarraidh ar thaifid atá i seilbh Ard-Mhúsaem na hÉireann; ceart na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil ag Ard-Mhúsaem na hÉireann maidir leat féin a cheartú cibé áit a bhfuil sé míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach agus rochtain ar chúiseanna le cinntí a dhéanann Ard-Mhúsaem na hÉireann a dhéanann difear díreach duit.

Tagann na catagóirí taifead seo a leanas faoi scóip na nAchtanna:

 • Gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta atá i seilbh Ard-Mhúsaem na hÉireann is cuma cén uair a cruthaíodh iad;
 • Gach taifead eile a cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán 1998, is é sin dáta tosaithe an Achta um Shaoráil Faisnéise; agus
 • Gach taifead eile atá riachtanach chun taifead reatha a thuiscint.

Iarratas a dhéanamh ar rochtain ar thaifid:

Más mian leat rochtain ar fhaisnéis a lorg in Ard-Mhúsaem na hÉireann ag baint úsáide as na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, beidh ort:

 • Déan d'iarratas i scríbhinn chuig an Aonad um Shaoráil Faisnéise, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Bloc 19, Dún Uí Choileáin, Sráid na Binne Boirbe, Baile Átha Cliath 7, nó trí ríomhphost chuig foi@museum.ie
 • Cuir in iúl go bhfuil an fhaisnéis á lorg faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise.
  Bí chomh soiléir agus chomh sainiúil agus is féidir agus d'iarratas á dhéanamh agat agus cuir an oiread faisnéise agus is féidir ar fáil chun cur ar chumas Ard-Mhúsaem na hÉireann na taifid a theastaíonn uait a aithint.
 • Más mian leat rochtain a fháil ar an bhfaisnéis / taifid a iarrtar i bhformáid ar leith, (m.sh. fótachóipeanna, go leictreonach srl.), Luaigh seo le do thoil agus d'iarratas á chur isteach agat.
 • Cuir uimhir theileafóin lae nó seoladh ríomhphoist agus do sheoladh poist san áireamh chun cabhrú linn teagmháil a dhéanamh leat má thagann aon cheisteanna maidir le d'iarratas.
 • Ba cheart iarratais a chur sa phost chuig an Aonad um Shaoráil Faisnéise san Ard-Mhúsaem seo in Éirinn (trí shonraí teagmhála ag bun an leathanaigh).

Má tá deacrachtaí agat na taifid bheachta a theastaíonn uait a aithint, beidh foireann Ard-Mhúsaem na hÉireann sásta cabhrú leat.

Admhóidh Ard-Mhúsaem na hÉireann go bhfuarthas d'iarratas i scríbhinn laistigh de 10 lá oibre. Cuirfidh an litir admhála ainm agus sonraí teagmhála an duine a bheidh ag déanamh an chinnidh maidir le d'iarratas ar fáil duit agus tabharfaidh sé comhairle duit cén uair is féidir leat a bheith ag súil leis an gcinneadh seo.

Táillí as seirbhísí a rochtain:

D'fhéadfaí táillí a ghearradh as na taifid a iarrtar a chuardach, a aisghabháil agus a chóipeáil. Baineann dhá chéim leis an bpróiseas seo:

 1. An tacar leathan taifead a aimsiú ina bhféadfaí na cinn a iarradh a aimsiú.
 2. Na taifid ar leith a lorgaítear lena scrúdú a aithint, a bhaint amach agus a chóimeáil.

Ní féidir táillí a ghearradh ar chostais mheasta taifid a chuardach agus a aisghabháil agus na taifid a chóipeáil ach amháin maidir le taifid atá á scaoileadh. Gearrtar € 20 as gach uair a chaitear ag cuardach agus ag aisghabháil taifead agus gearrtar € 0.04 in aghaidh na bileoige le haghaidh fótachóip de na taifid a scaoileadh.

Bandaí chun táillí cuardaigh agus aisghabhála (€ 20 san uair) agus táillí fótachóipeála a mheas (€ 0.04 an leathanach):

Uaireanta

Meastachán

Gníomh

Níos lú ná 5

€ 100 nó níos lú

Ní féidir aon táillí a ghearradh as cuardach agus aisghabháil nó cóipeáil

Idir 5 agus 25

€101 - €500

Tá feidhm le táillí cuardaigh & aisghabhála agus cóipeála

Idir 25 agus 35

€501 - €700

Ní féidir níos mó ná € 500 a ghearradh as cuardach agus aisghabháil nó cóipeáil

Níos mó ná 35

Níos mó ná € 700

Déanfaidh an déantóir cinntí teagmháil leis an iarrthóir chun iarraidh air / uirthi an t-iarratas a bheachtú / leasú chun a chinntiú go bhfuil na muirir chuardaigh agus aisghabhála & cóipeála faoi bhun € 700. Má dhiúltaíonn an t-iarrthóir an iarraidh a bheachtú / leasú, ansin is féidir an t-iarratas a dhiúltú faoi Alt 27 (12) (iii)

I gcásanna ina bhfuil feidhm ag táillí cuardaigh agus aisghabhála, ní mór dúinn éarlais 20% ar a laghad den mheastachán a ghearradh ar an iarratasóir.

Cad atá le déanamh mura bhfuil tú sásta le cinneadh Ard-Mhúsaem na hÉireann ?:

Leagann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise sraith díolúintí amach chun faisnéis íogair a chosaint nuair a d'fhéadfadh a nochtadh dochar a dhéanamh do phríomhleasanna an Stáit nó tríú páirtithe. Sa chás go n-áitíonn Ard-Mhúsaem na hÉireann na forálacha seo chun taifid a choinneáil siar, cuirfear comhairle ar an iarrthóir. Is féidir achomharc a dhéanamh ar bheagnach gach cinneadh chun scaoileadh taifead a dhiúltú. Féadfar achomharc a dhéanamh freisin maidir le cinntí eile maidir le rochtain ar thaifid a iarchur, táillí a ghearrtar, foirmeacha rochtana etc.

1.      Athbhreithniú Inmheánach

Is féidir leat athbhreithniú inmheánach a lorg ar chinneadh tosaigh Ard-Mhúsaem na hÉireann maidir le d'iarratas más rud é:

 • Tá tú míshásta leis an gcéad fhreagra a fuarthas;

Ní bhfuair tú freagra laistigh de 4 seachtaine ón gcéad iarratas. Meastar gur diúltú d'iarraidh é seo agus ceadaíonn sé duit dul ar aghaidh le hathbhreithniú inmheánach a iarraidh.
Is oifigeach ag grád níos airde ná an chéad chinnteoir agus an té nach raibh baint aige leis an bpróiseas cinnteoireachta bunaidh a dhéanfaidh an t-athbhreithniú inmheánach. Ní mór d'Ard-Mhúsaem na hÉireann a athbhreithniú inmheánach ar an gcinneadh bunaidh a chríochnú laistigh de 15 lá oibre tar éis an t-iarratas ar athbhreithniú inmheánach a fháil.

Chun d'iarratas ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach, ní mór duit scríobh chuig an Aonad SF trí ríomhphost a sheoladh chuig foi@museum.ie nó tríd an bpost chuig an Aonad um Shaoráil Faisnéise, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Bloc 19 Dún Uí Choileáin, Sráid na Binne Boirbe, Baile Átha Cliath 7, ag tagairt do do Iarratas SF. Ní mór duit d'achomharc a dhéanamh laistigh de 20 lá oibre ón dáta ar eisíodh an litir bhreithe chugat (is féidir go gceadófaí achomharc déanach in imthosca cuí). Tá táille iarratais de € 30 (€ 10 má tá cárta leighis agat) ag teastáil sula dtosaíonn próiseáil athbhreithnithe inmheánaigh. Is féidir an táille seo a íoc le haistriú cistí leictreonacha (EFT) agus liostófar sonraí ár gcuntas bainc i ngach litir chinnidh.

Féadfaidh athbhreithniú inmheánach an cinneadh bunaidh maidir le hiarratas a dhaingniú, a athrú nó a neamhniú. Ní mór an próiseas athbhreithnithe inmheánaigh a chomhlánú sula bhféadfar achomharc a chur faoi bhráid an Choimisinéara Faisnéise

2.      Athbhreithniú ag an gCoimisinéir Faisnéise

Má tá tú fós míshásta tar éis an t-athbhreithniú inmheánach a chríochnú, is féidir leat athbhreithniú neamhspleách a lorg ón gCoimisinéir Faisnéise ar chinneadh Ard-Mhúsaem na hÉireann. Ina theannta sin, mura bhfuair tú freagra ó Ard-Mhúsaem na hÉireann ar d'iarratas ar athbhreithniú inmheánach laistigh de 3 seachtaine, meastar gur diúltú é seo agus is féidir leat an t-ábhar a achomharc leis an gCoimisinéir. Coimisinéir (sonraí tugtha thíos). Is é an táille ar achomhairc chuig an gCoimisinéir Faisnéise ná € 50 (€ 15 do shealbhóirí cártaí leighis agus a gcleithiúnaithe).

Office of the Information Commissioner
18 Lower Leeson Street, Dublin 2
Lo-Call: 1890 223 030
Email: info@oic.ie
Tel:01 639 5689
Fax: 01 639 5674

3. Faisnéis Airgeadais

Is féidir na Ráitis Airgeadais don Mhúsaem a mheas ag Annual Reports

4. Procurement

Is authority údarás conarthach ’é Ard-Mhúsaem na hÉireann, a shainmhínítear faoi Threoracha an AE mar chomhlacht arna rialú ag an dlí poiblí. Mar údarás conarthach, tá soláthar Ard-Mhúsaem na hÉireann á rialú ag Treoir soláthair phoiblí an AE, 2004/18 / CE an 31 Márta 2004, arna trasuí i ndlí na hÉireann ag IR329 an 20 Meitheamh 2006.

Clúdaíonn Beartas Soláthair Ard-Mhúsaem na hÉireann caiteachas uile an Mhúsaeim, seachas rudaí oidhreachta, stoc le haghaidh asraonta miondíola, costais a bhaineann le párolla agus gné shubstainteach de chaiteachas taistil agus cothabhála. Clúdaítear ceannach déantúsán faoi pholasaí fála agus diúscartha ar leith.
Is é is cuspóir le the Polasaí Soláthair Ard-Mhúsaem na hÉireann ’a chinntiú go gcomhlíonann an Músaem go hiomlán:

 • Treoracha Soláthair an AE agus Rialacháin na hÉireann
 • Treoirlínte 2004 maidir le Soláthar Poiblí - Próiseas Iomaíoch, arna eisiúint ag an Roinn Airgeadais
 • Cód Cleachtais 2001 maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit, arna eisiúint ag an Roinn Airgeadais
 • Soláthar dea-chleachtais go ginearálta

De réir ár nósanna imeachta inmheánacha agus na dtairseach Eorpach, fógróidh an Músaem a dheiseanna soláthair mar seo a leanas:

Soláthairtí / Seirbhísí

 • Féadfar Conradh do Sheirbhísí faoi bhun € 25,000 a fhógairt ó am go ham ar shuíomh gréasáin an Mhúsaeim ag bun an leathanaigh seo
 • Idir € 25,000 agus € 193,000: eTenders
 • Os cionn € 193,000: Tenders Electronic Daily agus eTenders

Oibreacha

Is é polasaí an Mhúsaeim seirbhísí an Oireachtais a úsáid Oifig na nOibreacha Poiblí chun conarthaí oibre agus cothabhála a fháil.

Foilsiú iarrataí SF a fuair Ard-Mhúsaem na hÉireann 

Is logaí de na hiarrataí go léir a cuireadh faoi bhráid an Ard-Mhúsaeim seo faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 2014 na doiciméid atá faoi iamh:

 1. An Uimhir Thagartha a shanntar don iarraidh ó Ard-Mhúsaem na hÉireann;
 2. An dáta ar a bhfuarthas an t-iarratas in Aonad Saorála Faisnéise Ard-Mhúsaem na hÉireann;
 3. Catagóir an duine a rinne an t-iarratas, e.e. cibé an iriseoir, grúpa leasa nó cuideachta nó duine aonair iad. Áirítear leis sin iarratais SF neamhphearsanta amháin;
 4. Achoimre ar an bhfaisnéis nó ar na taifid a iarradh;
 5. An dáta ar eisíodh cinneadh Ard-Mhúsaem na hÉireann don iarratasóir;
 6. Achoimre ar an gcinneadh sin, e.e. cibé ar deonaíodh an t-iarratas go hiomlán, go páirteach, a diúltaíodh nó a tarraingíodh siar agus ar déileáladh leis lasmuigh de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise.

Déanfar an tábla a nuashonrú go rialta. Má tá aon cheist agat maidir le haon cheann de na hiarratais seo nó oibriú na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise in Ard-Mhúsaem na hÉireann i gcoitinne, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh leis an Aonad SF (sonraí thíos) agus beimid sásta cabhrú leat.

Seoladh:                                                                                                               
Freedom of Information Unit
National Museum of Ireland
Block 19
Collins Barracks
Benburb Street
Dublin 7
Email: foi@museum,ie
Tel: 01 6486410
2014 FOI Log (148 kb)

Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?

Más mian leat iarraidh a chur faoi bhráid Ard-Mhúsaem na hÉireann faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise nó má tá aon fhiosrúcháin ghinearálta agat maidir le feidhmiú na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise in Ard-Mhúsaem na hÉireann i gcoitinne, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh leis an Beidh an tAonad um Shaoráil Faisnéise (sonraí thíos) agus beidh áthas orainn cabhrú leat.

Seoladh:                                                                                                                       
National Museum of Ireland
FOI Unit
Block 19
Collins Barracks
Benburb Street Dublin 2
Email:foi@museum.ie
Tel:01 6486410

Is féidir tuilleadh eolais maidir leis na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise a fháil ar an suíomh gréasáin freisin, www.foi.gov.ie, a choinníonn an tAonad Polasaí Lárnach um Shaoráil Faisnéise sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.


Cláraigh dár nuachtlitir

Coinnigh suas chun dáta

Receive updates on the latest exhibitions